Wzornictwo kluczem do przewagi konkurencyjnej firmy QUESTO

Firma QUESTO SP. Z O.O. realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję poddziałanie Etap 1, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Tytuł projektu: Wzornictwo kluczem do przewagi konkurencyjnej firmy QUESTO

Cele projektu: poprawa konkurencyjności firmy QUESTO Sp. z o. o., poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wdrożenie na rynek nowych/ulepszonych produktów (towarów i usług) oraz usprawnienie dotychczasowej organizacji w zakresie marketingu, komunikacji i dystrybucji, a także pozyskanie nowych rynków zbytu. Poprzez wprowadzenie nowych produktów, nowego designu oraz uruchomienie nowych kanałów dystrybucji, spółka liczy na zwiększenie wolumenu sprzedaży, a przez to, maksymalizację zysków. Ponadto, poprzez realizację projektu, spółka będzie dążyła do podniesienia pozycji firmy pod względem wizerunkowym, wzmocnienia rozpoznawalności marki oraz budowanie długofalowego zaufania do firmy i jej produktów w oparciu o nowoczesne wzornictwo. Celem pośrednim będzie podniesienie wiedzy i świadomości kadry zarządzającej w zakresie celów i wykorzystania działań wzorniczych.

Wartość projektu: 111 930 zł

Koszty kwalifikowane: 91 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 77 350 zł

SKLEP